Delikatesy online - produkty arabskie i indyjskie
Producenci
 • Al Gota

  Al Gota

 • AL Halape

  AL Halape

 • AL Khier Food

  AL Khier Food

 • Bawabet Dimashq

  Bawabet Dimashq

 • Burcu

  Burcu

 • Dari

  Dari

 • Durra

  Durra

 • Gold Medal

  Gold Medal

 • Haseeb

  Haseeb

 • Indomie

  Indomie

 • Jardins de Carthage

  Jardins de Carthage

 • Mydło Aleppo

  Mydło Aleppo

 • Nadaty

  Nadaty

 • Nestle

  Nestle

 • Orino

  Orino

 • Puck

  Puck

 • Randa

  Randa

 • Teashop

  Teashop

 • Tom

  Tom

 • Zaitoune

  Zaitoune

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego dla Przedsiębiorców

Le Diplomate Markets Sp. z o.o.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady rejestracji i korzystania ze Sklepu;
 2. warunki składania zamówień na Produkty oferowane w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientom Sklepu oraz uiszczania przez Klientów Ceny Produktów;
 3. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Le Diplomate Markets Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ateńska 10 lok. U3, 03-978 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819603, NIP: 9512447890, REGON 368393879, która dokonuje sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.


Sklep – działająca pod adresem www.lediplomate.pl witryna internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku;

 

Klient – będąca Przedsiębiorcą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Sklepu, a w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę ze Sprzedawcą.

 

Umowa – umowa Sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów na rzecz Klienta.

 

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy.

 

Produkt - towar, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 3. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient uzyskuje we własnym zakresie dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na witrynie internetowej Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

§ 4. Rodzaje i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług

 

Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności:

 1. sprzedaż Produktów za pośrednictwem serwisu www.lediplomate.pl;
 2. usługę newslettera.

 

§ 5. Rejestracja w Sklepie

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zawarcie Umowy za pośrednictwem wcześniej założonego konta Klienta. Usługa ta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 2. Rejestracja konta Klienta jest nieodpłatna i dobrowolna.
 3. Rejestracja konta Klienta odbywa się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zapoznaniu się z Regulaminem oraz polityką prywatności.
 4. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz jego działaniach związanych z zawieranymi Umowami. Rejestracja konta Klienta umożliwia przeglądanie historii zamówień oraz śledzenie statusu zamówień Klienta.
 5. Po utworzeniu konta Klient otrzymuje wiadomość informującą o utworzeniu konta Klienta na swój adres e-mail.
 6. Rejestracja konta Klienta nie stanowi warunku zawarcia Umowy oraz przeglądania dostępnych Produktów.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy podsumowaniu swojego zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji, w szczególności adresu dostawy, Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 9. Każdy Klient posiadający konto w Sklepie może uzyskać dostęp do dedykowanej oferty Sklepu z ustalonymi indywidualnie cenami i rabatami.
 10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@lediplomate.pl z prośbą o usunięcie konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie wraz ze wszystkimi danymi Klienta, w tym danymi osobowymi.

 

§ 6. Zawarcie i realizacja Umowy

 

 1. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Produkt, który zamierza nabyć. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w Koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy.
 2. Podczas wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po oznaczeniu miejsca i sposobu dostarczenia Produktów, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie”.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, co równać się będzie potwierdzeniu złożenia oferty Sprzedawcy przez Klienta.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęciu oferty) na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, a Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, którego realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 10. W przypadku chęci dokonania zmian w dokonanym już zamówieniu należy skontaktować się drogą e-mailową lub telefoniczną z obsługą Sklepu:
  1. Adres e-mail: kontakt@lediplomate.pl
  2. Numer telefonu: 787902575
 11. Wszelkie niejasności, problemy i zapytania należy zgłaszać do obsługi Sklepu, która na bieżąco wspomaga prawidłowe działanie strony internetowej Sklepu.
 12. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.  
 13. W przypadku anulowania zamówienia w całości w sytuacji wskazanej w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za Produkt została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części).
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienie w dostawie Produktu.

 

§ 7 Postępowanie Reklamacyjne

 

 1. W razie niezgodności dostarczonych Produktów z zawartą Umową Klientowi przysługuje Reklamacja. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta;
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji;
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sprzedawca powiadamia w tym terminie Klienta na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, w szczególności gdy jakość Produktów uległa pogorszeniu już po ich dostarczeniu Klientowi (Produkty łatwo psujące się, Produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.), w tym w przypadku wyboru przez Klienta dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w sytuacji nieodpowiedniego przechowywania Produktów).

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia w sposób określony w Regulaminie odnosi się wyłącznie do zakupu Produktów, których miejsce dostawy znajduje się w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dostarczenia Produktów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest dokonanie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Le Diplomate Markets Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ateńska 10 lok. U3, 03-978 Warszawa. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności www.lediplomate.pl/politykaprywatnosci.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa treść zostanie opublikowana na stronach serwisu www.lediplomate.pl/politykaprywatnosci. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.lediplomate.pl/regulamin.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Sprzedawcy sąd powszechny.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


   
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl